Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Nedenstående salgs og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt. Betingelserne gælder uanset kundens evt. egne indkøbsbetingelser.

Købeaftalen er i øvrigt underlagt købelovens almindelige regler, i det omfang disse regler ikke er fraveget i nærværende salgs og leveringsbetingelser. Er der tale om et forbrugerforhold finder alene købelovens regler anvendelse.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbuddene er gældende i 20 dage.

Alle tilbud gives med forbehold for leveringstid og mellemsalg.

Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kvalitet samt tekniske beskrivelser og data, der fremgår af kataloger o.l. er kun bindende i det omfang, de udtrykkelig indgår i aftalen.

Tilbud og tilhørende dokumentation må ikke fremvises for tredjemand. I givet tilfælde bortfalder tilbuddet.

En ordre er først bindende, når kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse og accepteret denne.

Ændring, afbestilling eller annullering af en ordre, helt eller delvist, fra kundens side kan kun ske med Fusalls forudgående skriftlige accept.

Konstruktionsændringer

Fusall forbeholder sig ret til uden foregående meddelelse at foretage mindre ændringer i konstruktion, komponenter o.l. som ikke ændrer væsentlig ved produktets funktionalitet, udseende og tiltænkt anvendelse. Ændringerne giver ikke køber ret til at hæve købet eller berettiger til erstatning.

Priser

Alle priser er i danske kroner, eksklusiv moms og fragt.

Ændringer af prisliste kan foretages uden varsel.

Betaling skal være EasyWagon i hænde senest den dato fakturaen angiver som seneste betalingsdag.

EasyWagon forbeholder sig retten til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af at købers betalingsevne er svækket. Såfremt leveringen udskydes pga. købers forhold (fordringshavermora), er køber alligevel forpligtet til at foretage betalingen til EasyWagon, som om leveringen var sket til aftalt tid.

EasyWagon kan til enhver tid efter kontraktens indgåelse kræve sikkerhedsstillelse.

Hvis betalingen sker efter forfaldsdag, er EasyWagon berettiget til at beregne 2% i rente pr. påbegyndt måned fra leveringsdagen.

Køber er ikke berettiget til i øvrigt at rette noget krav mod EasyWagon pga. forsinkelse, herunder krav om erstatning som følge af evt. forsinkelse. EasyWagon er således under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance, mistet fortjeneste eller andet indirekte tab f.eks. erlagt dagbod opstået som følge af forsinkelse eller af konstaterede mangler.

Force Majeure

I tilfælde af force majeure er EasyWagon fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt EastWagon eller EasyWagons underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende med mindre det kan påvises, at EasyWagon med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på EasyWagon og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen. EasyWagon bevarer ejendomsretten, til fuld betaling har fundet sted.

Levering

Levering sker fra EasyWagons adresse Nordensvej 1, 7000 Fredericia.

Leveringstiden er fastsat efter EasyWagons bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddet/aftalens indgåelse.

Såfremt EasyWagon erfarer, at en anført leveringstid ikke kan overholdes på grund af omstændigheder, som indtræder efter aftalens indgåelse, og som EasyWagon ikke er herre over, f.eks. men ikke begrænset hertil, strejke, lockout, brand, mangel på transportmiddel, krig, valutarestrektioner, forbud mod import/eksport, svigtende tilførsel fra underleverandører m.m., så suspenderes leverandørforpligtelsen i det tidsrum, forhindringen varer og  EasyWagon er berettiget til at udskyde leveringen og forpligtet til at meddele kunden den ændrede leveringstid.

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor EasyWagon kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

EasyWagon er ikke erstatningspligtig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab eller følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger o.l., uanset om sådanne skader lides af kunden eller tredjemand, som følge af mangelfuld levering.

Produktansvar

EasyWagon yder 12 mdr. garanti fra leveringsdatoen. EasyWagon kan ikke drages til ansvar for beskadigelse af varer der skyldes vejrliget, fejlbetjening, overbelastning eller manglende vedligeholdelse.

Køber/afhenter af varerne, skal straks ved leveringen sikre sig at det leverede er som aftalt og at varen er i hel og ubeskadiget stand.

Ved Købers konstatering af mangler skal Køber omgående skriftligt over for EasyWagon beskrive og specificere den påberåbte mangel.  Hver reklamation over mangler, der er eller burde være opdaget ved Købers kontrol af det købte, skal være modtaget af EasyWagon senest 3 hverdage efter, at manglen er eller burde være konstateret.

EasyWagon forbeholder sig ret til at fakturere Køber for omkostninger ved en uberettiget reklamation.

Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for EasyWagon, er EasyWagon berettiget til, at afhjælpe manglen eller at give Køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Køber er herved fuldt og endeligt fyldestgjort for ethvert krav som følge af manglen.

Afhjælpning af berettiget reklamation, foregår med mindre andet er aftalt hos EasyWagon. Det forhold, at EasyWagon måtte opstarte forhandlinger med Køber om en mindelig løsning på en reklamation, medfører ikke, at EasyWagon ikke efterfølgende eksempelvis kan påberåbe sig reklamations- og ansvarsbegrænsningerne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Tvister

I enhver tvist, som ikke løses i mindelighed EasyWagon og køber imellem, benyttes byretten i Kolding.